Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2014

uboga-psychicznie
jestem chora na ''wszyscy są lepsi ode mnie''
— bosobienieradze.soup.io
Reposted fromnieradze nieradze viajointskurwysyn jointskurwysyn
uboga-psychicznie
uboga-psychicznie
4712 a04a
Reposted fromflesz flesz viabartlomiej bartlomiej
uboga-psychicznie
usiadłam
naprzeciw siebie

i mówię

jak pięknie
uwodzisz nicość

nie marnuj się
w tym talencie
— Ewelina Kosik
8733 1253 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagjfegjoeijge gjfegjoeijge
3993 aa2c
Reposted frompussyporn pussyporn viagjfegjoeijge gjfegjoeijge
uboga-psychicznie
4343 2dea
Reposted fromwazelina wazelina viagjfegjoeijge gjfegjoeijge
uboga-psychicznie
9043 9cf7
uboga-psychicznie
0371 99ce
Reposted fromwazelina wazelina viagjfegjoeijge gjfegjoeijge
uboga-psychicznie
0368 ed64
uboga-psychicznie

Wyszukane słowo na dziś: indolecja

Indolencja - brak zaradności, nieporadność; zobojętnienie, nieczułość, bierność.

February 22 2014

uboga-psychicznie
9358 9d75
uboga-psychicznie
2529 1921
Reposted fromnervure nervure viajointskurwysyn jointskurwysyn
uboga-psychicznie
9163 b7ed
uboga-psychicznie
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania. 
— znaleziony.
uboga-psychicznie
Ulgą jest każde dziś bez wczoraj.
— unknown
uboga-psychicznie
4912 6839 500
uboga-psychicznie
0414 78d1
uboga-psychicznie
Wszystkie ptaki znikną,
Pożyczmy ich skrzydła i odlećmy
Do miejsca, gdzie nasze dusze mogą pozostać.
— Dawid Podsiadło
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl